Aanpassing Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Rheden

Artikel 3 Gem RhedenBij omvangrijke infraprojecten lopen de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen soms hoog op. Volgens afspraken die in het (verre) verleden zijn gemaakt, is de gemeente meestal verantwoordelijk voor betaling van een groot deel van deze kosten. Inmiddels is bepaald dat gemeenten oude (privaatrechtelijke) verlegregelingen mogen opzeggen om vervolgens een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Dit kan leiden tot een structurele kostenbesparing.

Toen Vitens bij de Gemeente Rheden aanklopte om een nieuw contract af te sluiten, werd besloten om de mogelijkheden rond deze verlegregeling nader te onderzoeken. Johannes Rodenhuis reisde naar Rheden en gaf een presentatie over de nadeelcompensatieregeling.

Uitvoering en juridische aspecten

“De wereld van kabels en leidingen was voor mij een nieuwe wereld”, vertelt Raoul de Bliek, Projectplanner Integraal Beheer Openbare Ruimte bij de Gemeente Rheden. “De presentatie van Johannes was verhelderend en deed ons besluiten om een project te starten. Niet alleen het contract met Vitens werd onder de loep gelegd, maar ook werd gekeken naar de mogelijkheden voor de contracten met Alliander en de Telecombedrijven.”
De Bliek ontdekte dat Syntax InfraMediairs veel kennis van zaken heeft over de uitvoering én het juridisch aspect. “Mr. Frank van de Wiel, verbonden aan Syntax InfraMediairs, kent de wetten, rechten en plichten als geen ander. Johannes Rodenhuis wist op zijn beurt hoe het exact werkt bij de nutsbedrijven. Waardevolle informatie.” De Bliek had al contacten met een publieksjuriste met verstand van kabels en leidingen van adviesbureau Eiffel. Hij legde de volgende vragen aan haar voor: ‘Wat is naast het privaatrecht het publiekrechtelijke traject dat moet worden afgelegd?’ en ‘Hoe voldoen we aan de verplichting om een lokale verordening hierover op te stellen?’ Haar visie op het privaatrechtelijke deel werd weer overgebracht richting Syntax InfraMediairs en zo werd wederzijdse, vakinhoudelijke kennis en ervaring gebundeld en ontstond er eenheid.

Gemeentelijke verordening

Om een goede verordening te kunnen opstellen, werd uitgegaan van de behoefte aan een uniform beleid voor de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en leidingen in de openbare ruimte. Een regeling waarmee zowel de gemeente als de netbeheerders uit de voeten kon.
“De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de bouwstenen geleverd voor een model AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren). Deze publiekrechtelijke verordening maakt het mogelijk om iedere aanvraag, van zowel netbeheerders van openbare elektronische communicatienetwerken als overige netbeheerders, eenduidig te behandelen.”
Dankzij de nauwe samenwerking tussen de gemeente, Eiffel die advies gaf over de implementatie binnen de gemeentelijke organisatie en Syntax InfraMediairs met kennis op inhoud en de juridische aspecten, werd een stuk opgesteld dat aan alle kanten voldeed. “De noodzaak was duidelijk, de risico’s voor de gemeenten hadden we in beeld en het plan verschafte helderheid over de uitvoering.”

Samen werken aan kwaliteit

Dankzij deze pragmatische aanpak werd de AVOI gemeente Rheden 2014 in een tijdsbestek van zes maanden gemaakt én akkoord bevonden door de gemeenteraad. De raad stemde hiermee ook in met de Nadeelcompensatie regeling kabels en leidingen en de beleidsmaatregel Uitvoeringsvoorschriften ondergrondse infrastructuur. “Er zijn geen bezwaren geweest vanuit de raad, het stuk werd direct akkoord bevonden en dat geeft aan dat de kwaliteit van het plan goed is. Met dank aan een mooie samenwerking!”
Ook Syntax InfraMediairs ontdekte tijdens dit traject dat de kennis over het publiekrechtelijk deel een waardevolle aanvulling is. Zij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Eiffel. De Bliek zou ‘dit gouden team’ zeker aanraden bij andere gemeenten die aan de slag gaan met deze verordening. “Alle aspecten komen aan bod. Het is een compleet en praktisch bruikbaar einddocument geworden.”